Digitálny marketing a online marketing – jeden a ten istý pojem?

muž pracujúci na notebooku

V pojmoch digitálny marketing a online marketing, ich spojivách, rozdieloch a správnych charakteristikách sa môžu laici (ale aj skúsení marketéri) veľmi ľahko zmýliť. Každá marketingová stratégia pôsobí na určitú cieľovú skupinu, pričom pri každej je potrebné zvoliť inú komunikačnú formu. Práve tých dnes nájdeme v digitálnom svete hojne a keďže v tomto prostredí aktuálne prebieha takmer každá marketingová komunikácia, musíme vedieť správne zaradiť jednotlivé komunikačné kanály a aktivity, čo sa v konečnom dôsledku ukáže ako efektívny prostriedok pri tvorbe marketingovej stratégie. Ako sa teda od seba odlišujú digitálny marketing a online marketing?

Digitálny marketing

Digitálny marketing je dnes základnou a najpoužívanejšou komunikačnou formou marketingu. V podstate je to každá marketingová komunikácia prebiehajúca v digitálnych médiách. Na distribúciu marketingových stratégií a komunikáciu s klientmi sa používajú všetky prostriedky a platformy fungujúce na digitálnej báze. Nejde iba o internet, ale o všetky možné komunikačné kanály fungujúce pomocou digitálnych technológií, ako TV, rozhlas, mobilná komunikácia, billboardy alebo digital signage (reklamné obrazovky). Digitálny marketing teda môže prebiehať ako v online prostredí, tak aj mimo neho, pokiaľ ide o komunikáciu v digitálnej podobe.

Online marketing

Online marketing môžeme v jednoduchosti charakterizovať ako podmnožinu digitálneho marketingu. Predstavuje prezentáciu akýchkoľvek služieb, produktov alebo osôb prostredníctvom internetu. K online marketingu rátame komunikáciu pomocou sociálnych sietí, webových stránok, e-mail marketingu, online newsletterov a reklám v online prostredí. Jedná sa o priamejšiu a bližšie špecifikovanejšiu formu marketingovej komunikácie oproti komplexnému digitálnemu marketingu.

Čo prinášajú výhody digitálneho marketingu?

Krása digitálneho marketingu tkvie v jeho všestrannosti. Dá sa aplikovať na množstvo komunikačných platforiem, ktoré dnes pokrývajú celý svet, vďaka čomu ľahko osloví širokú škálu ľudí a potenciálnych zákazníkov.

K produktom, službám alebo osobám sa vďaka propagácii cez digitálny marketing dostanete všade. Nie všetci (predovšetkým starší ľudia) používajú internet, a tak sú ukracovaní o mnohé zaujímavé ponuky a príležitosti. Vďaka digitálnemu marketingu nie je opomínaný nikto.

Služby digitálnej agentúry oslovujú potenciálnych zákazníkov celoplošne a takéto agentúry majú väčšiu pravdepodobnosť úspešne naplniť naplánované marketingové stratégie. Majú na výber viac kanálov, pomocou ktorých môžu s klientmi komunikovať a spolupracovať.

Svetlé stránky online marketingu

Keďže je online marketing viac konkrétny ako digitálny marketing, bližšie špecifikované bude vďaka nemu aj vaše cieľové publikum. Ľahšie tak dokážete odseparovať skupiny, ktoré vášmu targetingu nevyhovujú a ktorých oslovenie by v konečnom dôsledku nebolo rentabilné.

Fungovanie v oblasti internetu má ako veľkú výhodu priamy kontakt s ľuďmi a vďaka tomu rýchlejšie naplnenie marketingovej stratégie a takisto aj priamu spätnú väzbu. Spolu s tým súvisí aj ďalšie plus online marketingu, a to meranie úspešnosti vašej marketingovej komunikácie, ktorá sa ľahšie zaznamenáva pomocou kliknutí na webovú stránku alebo reklamu, než rátaním ľudí, ktorých zaujal billboard na ulici.

Komunikácia pomocou online marketingu sa neobmedzuje iba na určitý okruh osôb. Vďaka internetu môžete oslovovať ľudí globálne, rýchlejšie zaujať rôzne skupiny a dynamicky rozširovať povedomie o sebe a vami prezentovaných predmetoch.

Digitálny marketing a online marketing sa navzájom dopĺňajú, no ich rozdiely a výhody sa významne podieľajú na vašich marketingových kampaniach a ich výsledkoch. Na znalostiach rozdielov medzi nimi stojí správny targeting, úspešnosť oslovenia potenciálnych klientov a celej marketingovej stratégie.

Komentujte ako prvý

Zanechajte komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená


*


Nie som robot *